',
',
',
',
',
',

Иван Панев

Иван Панев
Член на Управителния съвет на ААФ.
Експерт в областта на съдебното законодателство и реформата на правосъдието.

(+33) 6 07 72 15 84
ivan.paneff@orange.fr

 

 

 

Иван Панев е експерт в областта на съдебното законодателство и реформата на правосъдието. Той притежава магистър по общностно и европейско право, както и магистър по бизнес право от Университета Paris I Panthéon Sorbonne.
 
Иван Панев е практикувал като адвокат в Париж в продължение на двадесет години. След период на краткосрочни мисии за хармонизиране на националните правни системи на редица източноевропейски държави, той се отдава напълно на програми за международно сътрудничество в областта на конкурентното право и реформата на правосъдието и защита на човешките права. Той е участвал в и/или е ръководил програми, насочени към интегриране на международните стандарти (ООН), тези на Съвета на Европа и директивите на Европейския съюз в законодателството на държавите бенефициери на тези програми.
 
Иван Панев е специализиран в анализа и оценката на правните системи за изготвяне на законови и подзаконови актове и за създаване на комуникационни кампании за улесняване на прилагането на тези нови текстове. Той е разработил методи за улесняване на достъпа до правни консултации за лицата в неравностойно положение и уязвимите групи от населението, като част от своите доброволчески дейности като ръководител на Организации на гражданското общество. Включвайки в тях практикуващи специалисти от правораздавателната верига, той е разработил програми за обучение, които улесняват вътрешните юридически отношения и разработването на бази данни, подобряващи качеството на съдебния процес.
 
Благодарение на този опит в обучението, той е  въвел и успешно координира прилагането на нови информационни и комуникационни техники (IKTO), в образователните центрове на съдебните системи и администрациите на затворите за обучение на персонала, отговорен за изпълнението на стратегиите за реформа на правосъдието.

Black and White Premium WordPress Theme