',
',
',
',
',
',

Политика за поверителност

Събраните лични данни подлежат на компютърна обработка, предназначена за обработка на запитвания формулирани от посетителите на сайта.

Получател на личните данни е „Асоциация на адвокатите франкофони“, седалище: ж.к. Младост 1, бл. 51, вх. 2, ап. 11, телефон: +359 878 284 106, e-mail: моля да използвате страницата Контакти.

В приложение на чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EO (Общ регламент относно защитата на данните), директорът на публикацията на този сайт ви информира:

Администратор на данните и получатели на събраните данни

Лицето, отговорно за обработката на лични данни, е „Асоциация на адвокатите франкофони“, с която може да се свържете на гореспоменатия адрес.

За нуждите на зачитане на професионалната тайна, всяка информация е предназначена единствено за „Асоциация на адвокатите франкофони“ и нейния упълномощен персонал. Данните събрани от посетителя на сайта не се предават на търговски или рекламни интервенти.

Период на съхранение на данни

Данните се съхраняват само за времето, необходимо за преследваните цели, в съответствие със законовите изисквания, приложими към „Асоциация на адвокатите франкофони“.

Права на лицата

По законни причини посетителят на сайта може да възрази срещу обработката на данни, отнасящи се до него. При все това, вниманието на посетителя на сайта се насочва към факта, че непредставянето на каквато и да е полезна информация може да попречи на „Асоциация на адвокатите франкофони“ да обработи искането му или да забави обработката му.

В съответствие с Европейския общ регламент за защита на личните данни (RGPD) и френския Закон за защита на данните от 6 януари 1978 г., изменен, посетителят на сайта има право на достъп, ограничаване, коригиране, изтриване или премахване на лични данни, отнасящи се до него. Когато това е приложимо, посетителят на сайта има право и на преносимост на своите данни. Посетителят на сайта може също така да даде свои указания на „Асоциация на адвокатите франкофони“ за комуникация или не на личните му данни след смъртта му.

Гореспоменатите права могат да бъдат упражнени пред служителя по защита на данните, чрез имейл на следния адрес office@aaf-avocats.com или по пощата на следния адрес Младост 1, бл. 51, ет 2, ап. 11, София 1784, България, придружен от копие на документ за самоличност.

Black and White Premium WordPress Theme